Vyberte stránku
AKTUÁLNĚ – Odpolední kurz pro zastupitele

Praktický výklad nejen zákona o obcích a nejen pro nové zastupitele. Práce orgánů obce, veřejné zakázky, práva a povinnosti zastupitele, vztah zastupitele k úřadu, postavení starosty, jak se předkládá návrh na projednání, práva občanů, pozice výborů… A další.

AKTUÁLNĚ – tematický trojblok nejen pro nové zastupitele (pouze plná verze)

Zákon o obcích – nejdůležitější ustanovení. Zadávání zakázek malého rozsahu – dílčí výklad zákona o zadávání veřejných zakázek. Poskytování informaci a ochrana osobních údajů – dva zákony jako protiklad a jak je aplikovat.

Zákon o obcích, jak jej určitě neznáte – komplexní výklad

Nejdůležitější ustanovení zákona v každodenní praxi práce orgánů obcí a měst. Zajímavé soudní případy a rozsudky. Orgány obce – jejich pravomoci, vzájemné vztahy, rozhodování, postavení starosty, radních a zastupitelů. Exkurz – výbory, přístup k informacím, veřejné zakázky. A další

Jak ne/uzavírat smlouvy v samosprávě

Kdo o čem v obci rozhoduje, jakým způsobem, typické smlouvy – nájemní, výpůjčka, kupní, o dílo a další. Úskalí smluvního práva v obcích. Neplatnost právních jednání. Změny, dodatky, výpovědi, odstoupení. Kontrolní činnost MV ČR. Omezení smluvní volnosti v samosprávě. Doložky podle § 41 zákona o obcích. A další.

Veřejné zakázky – jak na ně jít chytře a prakticky. Základní výklad zákona srozumitelně s odkazem na aktuální výkladovou praxi

Jak (ne)zadat zakázku, i když musíme. Zakázky malého rozsahu. Proč (ne)mít administrátora zakázky. Smlouva o dílo. Vícepráce a méněpráce. Rámcové smlouvy. Specializované služby a nutnost poptávky. Právní obrana proti ÚOHS. A další

Obec a občan – Obec a média včetně ochrany osobnosti

Formy vztahů obec a občan (návrhy, žádosti, petice, stížnosti, informace, referendum…). Občan na zasedání zastupitelstva. Formy vztahů obce a média (tiskové zprávy, právo na zveřejnění odpovědi, pomluva, ochrana osobnosti, místní média – zpravodaje, místní vysílání).

Práce výborů, komisí, pracovních skupin v praxi

Základy práva pro práci výborů. Práva člena výboru. Výbor a orgány obce. Střety zájmů. Co když výbory „narazí“. Nejčastější chyby v práci výborů a komisí. Příklady z praxe – ochrana osobnosti a výbor, smlouva podepsaná výborem a další. Výbory a média. Předseda výboru a jeho pozice v zastupitelstvu. A další.

Občanský zákoník pro obce/města (speciální výklad pro samosprávu)

Nejdůležitější ustanovení nového občanského zákoníku. Jak má s občanským zákoníkem pracovat obec (vztah k zákonu o obcích). Nejdůležitější smlouvy pro samosprávu a jejich specifika. Nové pojmy. Zásadní změny nového občanského práva. Jak uzavírat smlouvy, jak vypovědět smlouvy, odstoupení, dodatky. Typické druhy smluv. A další.

Starosta obce, místostarosta obce – jak nebýt ohrožený druh

Právní postavení starosty a místostarosty v rámci obce a navenek.
Starosta a rozhodování v pravomoci rady obce. Co je to zneužití pravomoci. Starosta ve střetu zájmů. Řízení zastupitelstva. Je místostarosta podřízený starosty? Obec bez starosty. Pozastavení usnesení rady obce, pozastavení svého rozhodnutí. Otázky platnosti právních jednání. Obec jako subjekt bez statutárního zástupce – co to znamená pro právní vztahy. A další.

Základy práva pro samosprávu srozumitelně pro každého – komplexní výklad

Co by měl znát každý volený zástupce z práva, aneb neznalost zákona neomlouvá. Proč mít externí právní služby. Odpovědnost zastupitele, radního a starosty. Právo soukromé a veřejné a jejich vzájemný vztah. Kdy má přednost zákon o obcích. Základní právní pojmy. Obcházení zákona a co z něho vyplývá. A další.

Obec/město a… stát, Policie ČR, MV ČR, Finanční úřad, ÚOHS, kraj, ÚOOÚ, Lesy ČR, atd.

Nejen právní vztahy k třetím subjektům – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy ČR, Finanční úřad, Úřad na ochranu osobních údajů, Ministerstvo vnitra ČR, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, kraj, Policie ČR a další subjekty. Spory, kooperace, kontrola. A další.

Majetkoprávní dispozice, nakládání s nemovitostmi a jiným majetkem

Nová právní úprava nemovitostí v novém občanském zákoníku. Co je to nemovitost – zdánlivě jednoduchá otázka. Vydržení řádné a mimořádné. Druhy smluv dotýkajících se nemovitostí – výpůjčka, nájem, prodej, koupě. Úskalí usnesení. Musíme prodávat za ceny nejvyšší? Cena v místě a čase obvyklá. Jak (ne)zveřejňovat záměry a proč. Zákeřnosti paragrafů a jak si na ně dát pozor. A další. Bohatá judikatura soudů.

Odpovědnost zvolených zástupců – za škodu a trestněprávní

Kdy a do jaké výše odpovídá zastupitel, radní a starosta za škodu způsobenou obci. Formy hlasování. Důvěra v připravené podklady. Trestné činy nedbalostní a úmyslné. Nejvíce nebezpečná věta při podávání vysvětlení na Policii. Trestné činy ve veřejné správě. Starostové jako „ohrožený druh“. Příklady trestních stíhání. Kdo může chtít náhradu škody a kdo může podat trestní oznámení. A další.

Obec a stavební právo

Obec jako investor. Obec jako partner investora. Obec jako účastník stavebního řízení ze zákona a její práva. Územní plán a jeho změny. Vztah obce a stavebního úřadu. Co když má na území obce vzniknout něco, co obec nechce? Demolice a kdo o ní rozhoduje. Přehled orgánů obce a kdo o čem rozhoduje v oblasti stavební. Kdo je oprávněn převzít za obec stavbu? Dotace a stavebnictví – úskalí. Postavení stavebního dozoru. A další.

Místní a účelové komunikace, veřejná zeleň, veřejná prostranství, mosty

Co je co. Právní režimy podle druhů komunikací. Co je to ulice, přístupová komunikace, obslužná komunikace, obecní cesta…aneb víte, že neexistují? Co jsou to chodníky a jejich dvojí režim. Odpovědnost obce za stav komunikací. Veřejná zeleň a právní kauzy. Veřejné prostranství a jeho právní režim. Účelové komunikace jako specifikum. Otázky vlastnického práva. Věcná břemena – služebnosti. Mosty. A další.

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ TÉMATICKÝ BLOK – připravíme ho pro vás.