Vyberte stránku

NOVÉ TERMÍNY UPŘESNÍME

Profesní studium MBA

Profesní studijní obor formou ROČNÍHO PREZENČNÍHO STUDIA se získáním profesního titulu MBA pro současné i budoucí primátory, náměstky primátorů, starosty, místostarosty, členy rady a zastupitelstva, předsedy a členy výborů, tajemníky a úředníky vykonávající samosprávu, a dále pro hejtmany, náměstky hejtmanů, členy rady kraje, členy zastupitelstva kraje, a předsedy a členy výborů kraje.

Výjimečnost oboru v rámci ČR

Ojedinělé zaměření výhradně na oblast místní samosprávy – Obsah předmětů klade důraz na každodenní praxi samospráv – zkušení lektoři s bohatými praktickými zkušenostmi – praktická forma studia zohledňující časový rozvrh studentů – vhodné pro absolventy středních a vysokých škol (prezenční se závěrečnou prací s výhodou individuální účasti na akcích projektu MUNICIPAL).

Základní oblasti studijních předmětů 

PRÁVO PRO SAMOSPRÁVU – hlavní obor

ústavní základy samosprávy v praxi – ZASTŘEŠUJÍCÍ ZÁKONY – zákon o obcích – zákon o krajích – zákon o svobodném přístupu k informacím – občanský zákoník v praxi obcí, měst a krajů (smlouvy) – civilní a trestněprávní odpovědnost v samosprávě – výbory a komise obcí, měst a krajů – zadávání veřejných zakázek – základy správního soudnictví – samospráva a státní správa pod jednou střechou – pravomoci  – obec, město, kraj a správní a soudní řízení – zákon o úřednících v každodenní praxi  – právnické osoby obcí, měst a krajů – vedení soudních sporů aj.

SAMOSPRÁVA A MÉDIA

politická komunikace – místní politik a média – tiskové zprávy – ochrana osobnosti

vlastní média (radniční zpravodaj, web, rádio a další) – sociální sítě

EKONOMIKA

rozpočet obce – dotace – základy hospodaření

METODY ŘÍZENÍ A PSYCHOLOGIE

efektivní komunikace – praktické dovednosti z oblasti psychologie

POLITOLOGIE

politologie v každodenní praxi

Doba studia – aktuální varianta 

12 měsíců

20xx –  20xx (slavnostní předání diplomů)     

Klasická forma distančního studia ve standardní době s účastí na dvou profilových přednáškách. Absolvuje se pouze závěrečnou prací na zvolené téma v rozsahu 30 stran.

Ukončení studia únor 20xx předáním diplomů.Studijní program obdrží studenti v lednu 20xx. Přihlášky přijímáme i v průběhu studia – do 20xx

Studenti obdrží v průběhu studia přednášky na všechna profilová témata. Z těchto oborů si zvolí svou vlastní odbornou práci – práce je směřována k praxi obcí a měst.

Profesní studium se zaměřuje zejména na aplikaci práva v praxi.  

Závěrečná práce

Student zpracuje závěrečnou práci v počtu 2 svázaných vyhotovení, a to z oblasti samosprávy na jím zvolené a schválené téma v oblastech právo – politologie – média – metody řízení v rozsahu 30 stran normovaných stran textu. Hodnocení budou realizovat lektoři a autoři odborných přednášek a vydají o něm zprávu.

CENA PROFESNÍHO STUDIA

12 měsíců

  1. pololetí – 36.000,- Kč + DPH
  2. pololetí – 39.000,- Kč + DPH

Platba

Jedná se o profesní vzdělávání, dané studium je proto možné hradit z rozpočtu obce nebo kraje v případě, že student je voleným zástupcem obce/města/kraje nebo úředníkem úřadu.

Dané osoby si mohou studium hradit rovněž soukromě nebo kombinovaně (sami s příspěvkem obce/města/kraje). Studium se hradí pololetně předem. 

Co je to distanční forma?

S ohledem na Vaše náročná povolání jsme zvolili distanční formu (formu elektronickou). Prezenční forma je pak přímá účast na dvou průřezových přednáškách – jedna na území Moravy, jedna na území Čech.

Jsme v odůvodněných případech připraveni i na individuální přístup.

Profesní titul

Absolvent získá oprávnění připojovat si za jméno profesní titul MBA.

Zastáváme názor, že lidé rozšiřující si kvůli volené funkci své vzdělání mají právo nosit vnější znak této své snahy. Proto projekt profesního studia MBA vznikl.  

Varianty

Josef Novák, MBA
Ing. Josef Novák, MBA

Přihlášky

Přihlášky a související informace pro studium v roce 20xx se podávají do xx.xx.20xx, výjimečně se připouští přihláška individuálně, max. do xx.xx.20xx na adrese studium@www.municipal-centrum.cz. Na základě přihlášky a platby bude zasláno rozhodnutí o přijetí, a následně aktuální studijní plán. Povinná příloha: Doklad o složení maturitní zkoušky.

KONTAKT PRO OBLAST STUDIUM MBA

Mail:  studium@www.municipal-centrum.cz

Pavla Šinclová

Mobil: +420 775 577 045

Studium poskytuje MUNICIPAL – centrum vzdělávání a odborných služeb s.r.o.

Řadu let se věnuje oblasti vzdělávání samosprávy zejména v oboru práva, zaměřené na laiky ve volených funkcích. Studiem motivuje volené zástupce k získávání informací, podpořených vnějším znakem – profesním titulem. Pořádá řadu vzdělávacích akcí včetně celostátního kongresu FORUM MUNICIPAL, a zajišťovalo organizaci a lektorskou činnost celorepublikového projektu AKADEMIE SAMOSPRÁV.